Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό “NAN OPTIPRO 3-1 λίτρου”

 

1. Aντικείμενο του Διαγωνισμού . Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία “ NAN OPTIPRO 3-1 λίτρου”, ο οποίος θα διενεργηθεί σε 32 επιλεγμένους βρεφονηπιακούς σταθμούς, 4 επιλεγμένα κολυμβητήρια και 2 επιλεγμένα εμπορικά κέντρα το River West και το Smart Park. Την οργάνωση του διαγωνισμού έχει αναλάβει για λογαριασμό του Διοργανωτή η διαφημιστική εταιρία «BRANDIT NEW ERA» (περαιτέρω η «Διαφημιστική»).

2. Συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιαδήποτε προϊόντος. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για μία μόνο συμμετοχή στο διαγωνισμό.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής και γ. Τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την 8/03/2017, ώρα 07:00 πμ. έως και την 24/03/2017, ώρα 10.00 πμ.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ειδική φόρμα εφαρμογής στα σημεία διεξαγωγής. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή η Διαφημιστική, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

6. Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι δέκα (10) : δέκα νικητές θα κερδίσουν το γάλα του παιδιού τους για τρεις μήνες που αντιστοιχεί σε 45 συσκευασίες ΝΑΝ ΟPTIPRO 3-1 λίτρου ανά νικητή.
Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους. Οι 10 νικητές των ανωτέρω Δώρων και οι 10 επιλαχόντες θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 31/03/2016, ώρα 11.00 πμ στα γραφεία του Διοργανωτή. Η διαφημιστική θα ενημερώσει τους νικητές του Διαγωνισμού τηλεφωνικά ή/και μέσω e-mail, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα παράδοσης του Δώρου ( Διεύθυνση ) , ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση του μέχρι 8/04/2017. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή του Διαγωνισμού ή κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, εντός χρονικού διαστήματος 7 ημερολογιακών ημερών το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, το Δώρο θα απονεμηθεί σε επιλαχόντα νικητή . Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
Κανένας συμμετέχων δε δικαιούται άνω του ενός Δώρου.

8. Αποστολή Δώρων-Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Τo δώρο θα αποστέλλεται στον κάθε νικητή στα στοιχεία που ο ίδιος θα δηλώσει κατά την επικοινωνία μαζί του. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

9. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και η Διαφημιστική Εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα νικητών του Διαγωνισμού, κατά την έννοια του ν. 2472/1997,με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού, την απόδοση των Δώρων σε αυτόν και τη λήψη ανατροφοδότησης σε εύλογο χρονικό διάστημα (το ανώτερο 4 μηνών) για το προϊόν που δοκιμάστηκε. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων και τη λήψη της ανατροφοδότησης, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6844824.

11. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.nestlebaby.gr/diagonismosnan3

12. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 8001168068 και 2106844824, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nestle.consumers@gr.nestle.com.

13. Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απόδοση δώρων στα πλαίσια αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Αναζήτηση

Ακόμη δεν βρήκες
αυτό που ψάχνεις;

Ψάξε τη νέα μας μηχανή αναζήτησης. Έχουμε πάντα κάτι για σένα.